วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การให้ระดับผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาคิดจากคะแนนเต็ม 100  คะแนน  โดยใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ระดับ ดังนี้

0      หมายถึง  ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ               ได้คะแนนต่ำกว่า  50  คะแนน
1      หมายถึง  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด     ได้คะแนน  50-54  คะแนน
1.5   หมายถึง  ผลการเรียนพอใช้                                  ได้คะแนน  55-59  คะแนน
2      หมายถึง  ผลการเรียนน่าพอใจ                               ได้คะแนน  60-64  คะแนน
2.5   หมายถึง  ผลการเรียนค่อนข้างดี                             ได้คะแนน  65-69  คะแนน
3      หมายถึง  ผลการเรียนดี                                         ได้คะแนน  70-74  คะแนน
3.5   หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก                                   ได้คะแนน  75-79  คะแนน
4      หมายถึง  ผลการเรียนดีเยี่ยม                                  ได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป
ผลการเรียน
    มส  หมายถึง  นักเรียนยังไม่ได้รับการประเมินผล  เนื่องจากมีเวลาไม่ถึง 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
       หมายถึง  นักเรียนยังไม่ได้รับการประเมินผล  เนื่องจากไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ได้เข้าสอบ
      หมายถึง  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีเวลาครบ 80 %                     
                       ผ่านการประเมินตามจุดประสงค์ที่สำคัญของกิจกรรม
    มผ  หมายถึง  นักเรียนไม่ได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ 80 %
                         ไม่ผ่านจุดประสงค์ที่สำคัญของกิจกรรม

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน  โดยมีเกณฑ์จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ดังนี้        
     คะแนน  80  คะแนน ขึ้นไป              ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม         
     คะแนน  70-79  คะแนน ขึ้นไป         ระดับผลการประเมินเป็น ดี         
     คะแนน  50-69  คะแนน                   ระดับผลการประเมินเป็น ผ่าน

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ใบงาน

หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์


คำชี้แจ้ง การเช็คชื่อนักเรียนวันนี้ ม.6/4 คาบที่ 3-4 และ ม.6/8 คาบ 7-8 อยู่ที่การส่งงาน
                ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาบทที่ 7 เรื่อง หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์ จากเว็บไซต์ ครูนุสรณ์ อ่อนทอง คลิ๊ก หรื่อ ในหนังสือเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เมื่ออ่านและศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนตอบคำถามใบแบบฝึกหัด บทที่ 7 หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์ จากเว็บไซต์ ดังนี้
                   สำหรับ  ม.6/4 คลิ๊ก https://goo.gl/CrNTiY
                   
                   สำหรับ  ม.6/8 คลิ๊ก https://goo.gl/g3zCQz

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประกาศ
ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบ
นักเรียนชั้น ม.6/8
ได้ที่ เมนู 


รายงานเช็คชื่อ น.ร.

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ข่าวนักเรียนวันนี้เรียนกับครู

e-Learning