วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นักเรียน ม.3/4 วันที่24 ส.ค.61 โปรดอ่าน

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ทำโครงงานกลุ่มให้เสร็จพร้อมนำส่งในวันศุกร์หน้า
1.ตัวรายงาน
2.powerpoint

ดูรายละเอียดที่เมนูวิชาโครงานคอม

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การให้ระดับผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาคิดจากคะแนนเต็ม 100  คะแนน  โดยใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ระดับ ดังนี้

0      หมายถึง  ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ                ได้คะแนนต่ำกว่า  50  คะแนน
1      หมายถึง  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด     ได้คะแนน  50-54  คะแนน
1.5   หมายถึง  ผลการเรียนพอใช้                                     ได้คะแนน  55-59  คะแนน
2      หมายถึง  ผลการเรียนน่าพอใจ                                 ได้คะแนน  60-64  คะแนน
2.5   หมายถึง  ผลการเรียนค่อนข้างดี                              ได้คะแนน  65-69  คะแนน
3      หมายถึง  ผลการเรียนดี                                            ได้คะแนน  70-74  คะแนน
3.5   หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก                                     ได้คะแนน  75-79  คะแนน
4      หมายถึง  ผลการเรียนดีเยี่ยม                                    ได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป
ผลการเรียน
    มส  หมายถึง  นักเรียนยังไม่ได้รับการประเมินผล  เนื่องจากมีเวลาไม่ถึง 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
       หมายถึง    นักเรียนยังไม่ได้รับการประเมินผล  เนื่องจากไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ได้เข้าสอบ
      หมายถึง     นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีเวลาครบ 80 %                     
                           ผ่านการประเมินตามจุดประสงค์ที่สำคัญของกิจกรรม
    มผ  หมายถึง  นักเรียนไม่ได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ 80 %
                           ไม่ผ่านจุดประสงค์ที่สำคัญของกิจกรรม

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน  โดยมีเกณฑ์จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ดังนี้        
     คะแนน  80  คะแนน ขึ้นไป              ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม         
     คะแนน  70-79  คะแนน ขึ้นไป         ระดับผลการประเมินเป็น ดี         
     คะแนน  50-69  คะแนน                   ระดับผลการประเมินเป็น ผ่าน

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ข่าวนักเรียนวันนี้เรียนกับครู

e-Learning